Złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji EF-RECYKLING sp. z o.o. zajmuje  się recyklingiem pojazdów silnikowych oraz wszystkich innych maszyn i pojazdów podlegających rejestracji zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Na podstawie obowiązującego prawa wydajemy zaświadczenia uprawniające do ich wyrejestrowania.

W trosce o naszych klientów świadczymy usługi pomocy drogowej, dzięki czemu nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z dostarczeniem pojazdu do stacji. Pojazdy przeznaczone do demontażu mogą być również dostarczane samodzielnie przez klientów. Oddanie pojazdu do stacji demontażu EF-RECYKLING sp.z o.o. jest bezpłatne.

Należy pamiętać, że każdy zarejestrowany w Polsce pojazd (posiadający tablice rejestracyjne) musi posiadać ważną polisę OC. Obowiązek ubezpieczenia zarejestrowanych pojazdów dotyczy zarówno tych, które są regularnie użytkowane, jak również tych, które stoją od lat zapomniane. Od obowiązku wykupienia polisy OC zwalnia nas jedynie złomowanie pojazdu lub jego zbycie.

W celu przekazania pojazdu do złomowania niezbędne są:

 • pojazd z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi nadwozia,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub w przypadku zaginięcia dowodu / zabrania przez Policję należy przedstawić ksero dowodu rejestracyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wydział Komunikacji lub zaświadczenie wystawione przez Wydział Komunikacji dotyczące danych identyfikacyjnych pojazdu wystawione celem złomowania,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • właściciel lub właściciele pojazdu z dowodami osobistymi lub innym dowodami tożsamości,
 • potwierdzona w Urzędzie Skarbowym umowa kupna lub faktura zakupu pojazdu jeżeli aktualny właściciel zakupił pojazd ale nie zdążył go jeszcze na siebie przerejestrować,
 • sądowe nabycie spadku w przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela pojazdu,
 • dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem,
 • pieczątka firmowa jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę,
 • tablice rejestracyjne.

Po przyjęciu pojazdu przez firmę EF-RECYKLING klient otrzymuje:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub odpowiednio zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, uprawniające do wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji,
 • unieważniony dowód rejestracyjny,
 • unieważnioną kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • unieważnione tablice rejestracyjne.

Z otrzymanym zaświadczeniem w terminie 30 dni od wycofania pojazdu właściciel zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji zaświadczenie i wniosek o wyrejestrowanie wycofanego pojazdu. Dodatkowo klient ma prawo złożyć do ubezpieczalni, z którą zawarł umowę OC wniosek o zwrot niewykorzystanej składki.

Każdy przyjęty pojazd poddawany jest recyklingowi. Ma to na celu ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów i części do pierwotnego lub alternatywnego zastosowania. Inne elementy takie jak np. opony poddawane są procesom odzysku energii. Jeszcze inne procesom unieszkodliwiana.