Regulamin | Zasady przyjmowania surowców wtórnych (obowiązujące od 1 stycznia 2020r.)

Firma EF-Recykling sp. z o.o. przyjmuje pod adresem prowadzenia instalacji (ul. Leśna 44, 68-114 Tomaszowo) surowce wtórne jedynie po uprzedniej awizacji telefonicznej (+48 881 532 666) lub mailowej (biuro@ef-recykling.pl).
Dodatkowo w przypadku podmiotów zobowiązanych ustawowo do prowadzenia ewidencji odpadów, niezbędne jest wygenerowanie stosownej Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO (link poniżej):

Surowce przyjmowane są pod wskazanym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Waga każdego pojazdu ewidencjonowana jest w systemie informatycznym zarówno na wjeździe, jaki i na wyjeździe, w celu ustalenia rzeczywistej masy przekazywanych surowców wtórnych.

Kierujący pojazdem na terenie EF-Recykling sp. z o.o. zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu przepisów BHP, porządkowych oraz ruchu drogowego:

Po zaewidencjonowaniu wagi pojazdu, odpady należy wyładować w miejscu wskazanym przez pracownika zakładu.
Dostarczone surowce, zarówno przed, jak i po rozładunku, zostają poddane wewnętrznej procedurze weryfikacji przez wyznaczonego pracownika zakładu w celu ustalenia zgodności z zadeklarowanym Kodem Odpadu oraz stopnia zanieczyszczenia.
Jednocześnie firma EF-Recykling sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany kodu dostarczonego surowca na kod odpowiadający stanowi faktycznemu. Zmiana kodu może wiązać się ze zmianą ceny przyjęcia danego surowca/odpadu, zgodnie z obowiązującym cennikiem lub indywidualnymi wycenami. Zmiana ceny może być również spowodowana zawilgoceniem lub zanieczyszczeniem przyjmowanego surowca/odpadu innymi frakcjami.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wiążącej się z przekwalifikowaniem odpadu (zmianą Kodu Odpadu) i/lub zmianą ceny przyjęcia, które nie zostaną zaakceptowane przez przekazującego, odmawia się przyjęcia odpadów na teren spółki.

Surowce rozładowane na placu, w stosunku do których podjęto decyzję o odmowie przyjęcia, zostaną ponownie załadowane  na środek transportu- usługa odpłatna, stawka ustalana indywidualnie, jednak nie mniej niż 400zł netto + 23% VAT, płatna przez Przekazującego.

Surowce przywiezione od Przekazującego transportem EF-Recykling sp. z o.o., w stosunku do których podjęto decyzję o odmowie przyjęcia, zostaną ponownie załadowane i odwiezione do Przekazującego - usługa odpłatna, stawka ustalana indywidualnie, jednak nie mniej niż 1000zł netto + 23% VAT, Płatna przez Przekazującego.